MenuZamknij

WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 8 lipca
im. Elżbiety, Eugeniusza

Jarmark Bożonarodzeniowy w Świdnicy – ruszają zapisy dla wystawców

Wiadomości: Świdnica
Sobota, 3 listopada 2012, 6:26
Aktualizacja: 8:39
Autor: opr.red.
Fot. użyczone
Głównym elementem wielkiego świątecznego przedsięwzięcia – „Świdnickiej Kolędy” – będzie tradycyjnie Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród wystawców, jak i kupujących.

W tym roku w świdnickim Rynku w dniach 13-22 grudnia stanie 45 drewnianych domków wystawienniczych. Wszystkich zainteresowanych sprzedażą swoich produktów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem imprezy.

Zgłoszenia od 5 listopada przyjmuje: Aleksandra Baranowska (Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43) osobiście, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego zgłoszenia) – sok@sok.com.pl lub faksem pod nr 74 851 56 61. O udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 2012

1. Termin Jarmarku Bożonarodzeniowego, zwanego w dalszej części Regulaminu „Jarmarkiem”, w roku 2012 wyznacza się na dni 13-22.12.2012 r., w godzinach 12.00 – 20.00.
2. Organizatorem Jarmarku jest Urząd Miejski w Świdnicy we współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego jest p. Jacek Piekunko – kierownik Referatu Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, tel. 605-768-843. Osobą odpowiedzialną za wynajem stoisk jest p. Aleksandra Baranowska – kierownik działu administracji Świdnickiego Ośrodka Kultury – tel. 506-103-018.
3. Miejscem odbywania się Jarmarku jest płyta Rynku w Świdnicy.
4. Miejsce do handlowania wskazuje Organizator.
5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Jarmarku możliwe jest tylko poza terenem Rynku, z uwzględnieniem punktu 7.
6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane przez Organizatora przed datą rozpoczęcia Jarmarku i dokładnie wskazane w dniu jego rozpoczęcia.
7. Wjazd do Rynku oraz przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne każdego dnia trwania Jarmarku w godz. od 10.00 do 11.45 (na czas rozładunku towaru) oraz w godz. od 18.00 do 20.30 (na czas załadunku towaru po zakończonym dniu sprzedaży), jednakże każdorazowy czas postoju w Rynku nie może być dłuższy niż 45 minut. Organizator przygotuje i wyda każdemu wystawcy odpowiedni identyfikator uprawniający do wjazdu na płytę Rynku na czas załadunku i rozładunku towaru.
8. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej w Rynku i na drogach dojazdowych do Rynku w Świdnicy organizację ruchu.
9. W dniu, w którym odbywa się wigilia wszystkich Świdniczan – 22.12.2012 r., podczas trwania uroczystości, wjazd/wyjazd z Rynku po zakończonym dniu sprzedaży, ze względów bezpieczeństwa, będzie możliwy od strony ul. Długiej.
10. Za wjazd pojazdu na teren Jarmarku na czas rozładunku i załadunku towarów wystawcy, zgodnie z pkt. 7 Regulaminu, nie będzie pobierana opłata.
11. Pobyt pojazdów w Rynku powyżej 45 minut jest zabroniony i podlega sankcjom karnym na podstawie kodeksu wykroczeń – zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/99 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 23 sierpnia 1999 r., co będzie egzekwowane przez Straż Miejską.
12. Podczas Jarmarku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi.
13. Handel odbywa się wyłącznie w domkach wystawienniczych przygotowanych i udostępnionych przez Organizatora. Zabrania się wystawiania samodzielnych stoisk. Wyjątek stanowi stoisko z choinkami (żywymi lub sztucznymi), których sprzedaż odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
14. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
15. Stoiska oraz punkty gastronomiczno–handlowe powinny być wyposażone, indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
16. Świdnicki Ośrodek Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:
- opłatę w wysokości 100 zł dziennie (w tym opłata targowa oraz zryczałtowana opłata za energię elektryczną) za 1 stoisko w domkach zamykanych przygotowanych i udostępnionych przez Organizatora,
- opłatę dzienną za stoisko z choinkami (żywymi lub sztucznymi) w wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zgodnie z uchwałą Nr III/39/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie opłaty targowej
- kaucję, w wysokości 300 zł, która zostanie zwrócona w ostatnim dniu trwania Jarmarku, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w umowie dot. wynajmu stoiska/domku na cele sprzedaży (kaucja nie dotyczy sprzedaży choinek w miejscu, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu).
17. Stawka dzienna opłaty targowej, zgodnie z uchwałą Nr III/39/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie opłaty targowej, wynosi:
a) za stoisko o powierzchni do 2 m2 – 5 zł,
b) za stoisko o powierzchni powyżej 2 m2 do 4 m2 – 6 zł,
c) za stoisko o powierzchni powyżej 4 m2 do 6 m2 – 8 zł,
d) za stoisko o powierzchni powyżej 6 m2 do 10 m2 – 10 zł,
e) za stoisko o powierzchni powyżej 10 m2 za każdy następny metr – 2,50 zł,
18. Z opłat, o których mowa w pkt 16 zwolnione są fundacje i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, którym stoiska oddawane są w użyczenie na czas wystawiania się podczas Jarmarku, na podstawie stosownej umowy.
19. Podczas trwania Jarmarku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
20. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
21. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, w charakterze wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszenia”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.swidnickakoleda.pl , w Świdnickim Ośrodku Kultury oraz w Referacie Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości – Urząd Miejski w Świdnicy,
p. 318.
22. Zgłoszenie uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane jest drogą pocztową, faksem lub należy je złożyć osobiście na adres podany w zgłoszeniu..
23. O udziale w Jarmarku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników Jarmarku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Jarmarku jest przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata kaucji zwrotnej na konto Organizatora.
24. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Jarmarku uczestnik jest zobowiązany do podpisania Umowy z Organizatorem oraz uiszczenia opłaty za wszystkie dni uczestnictwa w Jarmarku. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z listy wystawców.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku/na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Jarmarku.
27. Regulamin Jarmarku jest dostępny w Świdnickim Ośrodku Kultury, Referacie Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości – Urząd Miejski w Świdnicy, p. 318 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – www.swidnickakoleda.pl

Ogłoszenia

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Duda w Wałbrzychu

Nowe barierki

Przyjedzie Duda

Odtworzą krzyż

Wypadek na skrzyżowaniu

Obwodnica – nowe informacje

Miasto broni strażników

Jak Dolny Śląsk walczy z koronawirusem?